Shelter Statistics

 

2013 Statistics

Stray Dogs: 220                                       Stray Cats: 175

Owner Surrender dogs: 44                Owner Surrender Cats: 50

Redeemed Dogs: 159                           Redeemed Cats: 5

Adopted Dogs: 119                               Adopted Cats: 162

 

2014 Statistics

Stray Dogs: 231                                       Stray Cats: 169

Owner Surrender dogs: 40                 Owner Surrender Cats: 28

Redeemed Dogs: 179                            Redeemed Cats: 6

Adopted Dogs: 99                                   Adopted Cats: 180

 

2015 Statistics as of August 20, 2015

Stray Dogs: 152                                       Stray Cats: 121

Owner Surrender dogs: 26                Owner Surrender Cats: 20

Redeemed Dogs: 118                           Redeemed Cats: 10

Adopted Dogs: 62                                  Adopted Cats: 123